آیا رنکینگ مهمترین فاکتور در انتخاب دانشگاه مقصد است؟

آیا رنکینگ مهمترین فاکتور در انتخاب دانشگاه مقصد است؟
در این پست به بررسی فاکتور های مهم سیلابس و موقعیت مکانی دانشگاه مقصد...