اقامت فرانسه از راه تمکن مالی (خود حمایتی)

اقامت فرانسه از راه تمکن مالی (خود حمایتی)
برای مهاجرت به فرانسه از طریق تمکن مالی، هیچ نیازی به سرمایه‌گذاری یا...