چرا اومدم ایتالیا

چرا اومدم ایتالیا
از اونجایی که همش توی خونه ام، گفتم یکم بنویسم.در معرفی کوتاه خودم بگم...