Master of Business Administration

علوم ورزشی، بهداشتی و ورزشی

دانشگاه بنگور

دانشگاه بنگور

United Kingdom, Wales, Bangor

علوم ورزشی، بهداشتی و ورزشی، با منافع پژوهشی در: روانشناسی ورزشی/ عملکرد انسان؛ روانشناسی ورزش / رفتارهای بهداشتی؛ فیزیولوژی ورزش؛ کنترل موتور و یادگیری. برنامه علوم ورزشی، بهداشتی و ورزشی در دانشگاه بنگور ارائه می شود.

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

phd

مدت تحصیل

months 36

هزینه سالانه

EUR 17768

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time /

تاریخ شروع ثبت نام

2021-09-01

تاریخ برگزاری

2021-06-30

درباره این دوره

حوزه هایپژوهشی روانشناسی ورزشی/ عملکرد انسان:استرس و عملکرد کاربرد تئوری های شناختی اجتماعی به ورزش و عملکرد تصاویر ذهنی خود-بحث گروهپویاییشخصیت رهبری و تنظیم احساسات خطر پذیری استفاده از همه موارد بالا در کسب و کار ، نظامی و زمینه های دیگر. روانشناسی ورزش/ رفتارهای بهداشتی:  انگیزه مشارکت خود تنظیمی فرایندهای ضمنی برنامه علوم ورزشی، بهداشتی و ورزشی در دانشگاه بنگور ارائه می شود.

فيزيولوژی ورزشی:فيزيولوژی بالينی فيزيولوژی عملکرد هدر رفتن عضله فيزيولوژی در توانبخشی بيماری مزمن در بيماری مزمن خستگی روان زيستی فيزيکی اعمال عملکردعضلات اسکلتی و بیوشیمی

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

به طور معمول نامزدهای موفق خواهد شد درجه یک افتخارات و یا مدرک کارشناسی ارشد ، و یا معادل ، در نظم و انضباط مرتبط داشته باشد. نامزدهایی که مدرک افتخارات درجه دو بالایی دارند، یا معادل آن، در صورتی ممکن است پذیرفته شوند که بتواند شواهدی از توانایی خود برای تحصیل در این سطح ارائه دهد.

شرایط شروع تحصیل

این دانشگاه در طول سال درخواست ها را خواهد پذیرفت.

رشته های مشابه

رشته روانشناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته زیست شناسی مولکولی، سلولی و تکاملی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-08-24

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته تمرین پرستاری (آنلاین)

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-20

تاریخ شروع

2022-06-30

رشته علوم تحلیلی و محیطی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-01

تاریخ شروع

2021-08-27

رشته تحقیقات مطالعات چینی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-10-23

تاریخ شروع

2021-07-30

رشته مطالعات علم و فناوری

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-09-26

تاریخ شروع

2022-03-31

رشته دانشکده دکتری جنگلداری و مدیریت حیات وحش راث گیولا

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-08-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زبان شناسی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-06-01

رشته زیست شناسی مولکولی

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-10-01

تاریخ شروع

2021-12-01

رشته پزشکی احیا کننده

سطح دوره

phd

ددلاین ثبت نام

2022-04-01

تاریخ شروع

2023-01-01

بازگشت به بالا