Master of Business Administration

مدیریت - منابع انسانی

دانشگاه پیس

دانشگاه پیس

United States, New York, New York City

BBA در مدیریت – برنامه منابع انسانی در دانشگاه پیس درک گسترده ای از تمام جنبه های زمینه همیشه در حال تحول، از جمله نحوه ایفای نقش عظیم مدیران منابع انسانی در اقتصاد جهانی امروز را در اختیار شما قرار خواهد داد.

مشاهده سایت رسمی
سطح رشته

bachelor

مدت تحصیل

months 48

هزینه سالانه

EUR 46513

زبان تحصیل

English

مدل آموزش

حضوری / /

مدل زمانی

Full Time /

تاریخ شروع ثبت نام

2023-09-06

تاریخ برگزاری

2023-02-15

درباره این دوره

با BBA خود را در مدیریت — برنامه منابع انسانی در دانشگاه پیس ، شما ابزار شما نیاز به حرفه ای خود را به ارتفاعات عمده در یکی از ضروری ترین زمینه ها در جهان کسب و کار امروز داشته باشد. برنامه مدیریت منابع انسانی ما با تأکید بر تحول مدیریت منابع انسانی قرن بیست و یکم و نقش آن در اقتصاد جهانی امروز، درک عمیق و گسترده ای از تمام جنبه های این زمینه بحرانی در اختیار شما قرار می دهد. شما بینش از دانشکده که حرفه ای مدیریت مشهور جهان به دست آورید. گزینه های شغلی  جبران خسارت، مزایا، و تحلیل شغل مدیر متخصص منابع انسانی مدیر هماهنگ کننده تنوع روابط صنعتیاشتغال، استخدام، و قرار دادن متخصص منابعانسانی عمومی سیستم اطلاعات منابع انسانی متخصص بین المللی منابع انسانی مدیر روابط کار مدیر آموزش و توسعه مدیر کار زندگی

دوره ها عبارتند از: مدیریت منابع انسانی بین المللیمدیریت سیستم هایمدیریت تطبیقی بعد انسانی در مدیریت بینالمللی مدیریت بین المللی رشته مدیریت مطالعه کسبو کار و جامعه

درباره دانشگاه

Know More About This School

آیا می خواهید درباره این دانشگاه بیشتر بدانید؟

برای اطلاعات بیشتر به صفحه دانشگاه مراجعه کنید

الزامات

Application & FeeIdentificationLetters of Recommendation – Two letters of recommendation from a teacher or counselor who knows you well and cantest to your academic potential and personal characteristics.  مقاله نوشته شده / بیانیه شخصی — یک مقاله / بیانیه شخصی ، حدود 250-650 کلمات در طول ، که کمیته پذیرش در بررسی درخواست شما کمک کند. مقاله / بیانیه شخصی شما ارسال باید تنها از کار اصلی خود را تشکیل می شود. نمرات رسمی آزمون – نمرات رسمی آزمون و سایر مواد آموزشی باید مستقیماً از مرجع یا موسسه آزمون ارسال شود. رونوشت رسمی – رونوشت رسمی، دیپلم، و ترک نمرات امتحانات از مدارس متوسطه و پس از متوسطه (به انگلیسی). 

رشته های مشابه

رشته انگلیسی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-08-22

تاریخ شروع

2023-01-01

رشته فناوری های صنعتی و تحلیل اقتصادی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-01

تاریخ شروع

2023-07-01

رشته مدیریت و مدیریت بازرگانی - مدیریت عمومی و استراتژی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-01

تاریخ شروع

2022-04-25

رشته روزنامه نگاری

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-06

تاریخ شروع

2022-11-01

رشته اقتصاد بین المللی کسب و کار

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-19

تاریخ شروع

2023-05-30

رشته بازاریابی -- ذکر در مد

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2022-09-01

تاریخ شروع

2022-04-25

رشته تولید و مهندسی موسیقی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2021-09-01

تاریخ شروع

2021-01-15

رشته روانشناسی

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-19

تاریخ شروع

2022-09-22

رشته پزشکي

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-09-09

تاریخ شروع

2023-05-07

رشته مطالعات آلمان

سطح دوره

bachelor

ددلاین ثبت نام

2023-08-24

تاریخ شروع

2023-04-01

بازگشت به بالا