مهاجرت از Groovy DSL به Kotlin DSL

مهاجرت از Groovy DSL  به Kotlin DSL
قبل از وارد شدن به مبحث اصلی بهتر است در ابتدا یک تعریف مختصری داشته ب...