اگر میخوایین مهاجرت کنید بخونید

اگر میخوایین مهاجرت کنید بخونید
کردیت چیست ؟زمانی که شما یک شماره ای بیش نیستید برای اولین بار که به ک...