کاریابی "رزومه یابی" نیست! آشنایی با کوکیار، کاریابی ضمنی

کاریابی "رزومه یابی" نیست! آشنایی با کوکیار، کاریابی ضمنی
کاریابی ضمنی کاریابی مهارت محور است و بجای رزومه، داشبرد مهارتی و KPI...