منع ورود گردشگران انگلیسی به یونان

منع ورود گردشگران انگلیسی به یونان
گردشگران انگلیسی به دلیل شیوع بالای ویروس کرونا در این کشور، اجازه ورو...