شعر در دین یهود

شعر در دین یهوددر دین یهود ۱۰ سرود "خاص و معروف" وجود دارد که ۹ سرود ا...