سابقه کار و برنامه نویسی

سابقه کار و برنامه نویسی
خوب رزومتون رو واسمون ارسال کنید ! این جمله ای بود که من ازش متنفر هس...