کارگاه مهارت یادگیری برای ۵۰۰ نفر

کارگاه مهارت یادگیری برای ۵۰۰ نفر
مهارت یادگیری از آن دسته مهارتهایی است که در هیچ دانشگاه و مدرسه ای در...