چه زمانی پرداخت دیه از بیت المال انجام می‌شود؟

چه زمانی پرداخت دیه از بیت المال انجام می‌شود؟
پرداخت دیه، بر عهده شخصی است که به دیگری ضربه وارد کرده باشد. اما گاه...