چرا مهاجرت نمی‌کنم؟

چرا مهاجرت نمی‌کنم؟
این روزها در توئیتر بحث مهاجرت از ایران و باید و نباید و دلایلش خیلی د...