چطور وسواس فکری، فرایند مهاجرت رو برای من به یه کابوس تبدیل کرد؟

چطور وسواس فکری، فرایند مهاجرت رو برای من به یه کابوس تبدیل کرد؟
این وسواس توی قدم‌های کوچک و بزرگ زیادی در فرایند مهاجرت، با من همراه...