هزینه زندگی در هامبورگ ۲۰۱۹

هزینه زندگی در هامبورگ ۲۰۱۹
سومین بندر بزرگ اروپا با آب و هوای اقیانوسی مرکز مبادلات گسترده آلمان...