برای ویزا توریستی چه مدارکی را باید ترجمه کنیم؟

برای ویزا توریستی چه مدارکی را باید ترجمه کنیم؟
برای گرفتن ویزای توریستی استرالیا چه مدارکی لازم دارید؟