زندگی خارج از کشور، زندگی توی بهشت نیست!

زندگی خارج از کشور، زندگی توی بهشت نیست!
چند وقت پیش رفته بودم آرایشگاه، چندتا دختر نشسته بودند و داشتند صحبت م...