ما همه خوابیم، خوبیم! |نگاهی به تئاتر ابتدا وارد می شود

ما همه خوابیم، خوبیم! |نگاهی به تئاتر ابتدا وارد می شود
روایتی گسسته از انسان معاصر در دنیایی واهی