نروژ و شفافیت فروش نفت

نروژ و شفافیت فروش نفت
نروژ جزو کشورهای اسکاندیناوی است و نروژی‌ها از نسل جنگ‌جویان نوس یا...