تعداد و توزیع پزشکان در ایران

تعداد و توزیع پزشکان در ایران
طبق آمار سازمان بهداشت جهانی، تعداد پزشکان در ایران در سال 2015، 11.4...