یه نگاه بنداز، بهم خبر بده

یه نگاه بنداز، بهم خبر بده
جنگلهای پاییزی سوئد به وقت ایران، یک ماهی از پاییز گذشته، به وقت سوئد...