دانشمند ایرانی در کلاس درس سوئدی

دانشمند ایرانی در کلاس درس سوئدی
قرار بود که به عنوان یک تکلیف زبان سوئدی، یک متن واقعی،در مورد یک موض...