ایتالیا، قارچ ترافل و مصاحبه شغلی برنامه‌نویسی

ایتالیا، قارچ ترافل و مصاحبه شغلی برنامه‌نویسی
یک مقدمه: چطور شد که اومدم ایتالیا، دنبال کار گشتم و شهری که گرون‌ترین...