آیا با مدرک فنی حرفه ای می توان مهاجرت کرد؟

آیا با مدرک فنی حرفه ای می توان مهاجرت کرد؟
مشاغل فنی از مشاغل پردرآمد در ایران و سایر کشورها بوده و متخصصان این م...