یک ایده برای تحول جهانی

یک ایده برای تحول جهانی
بیوگرافی و تفکرات کارل مارکس