منظم ترین بازاریاب جهان " گربه "است

تنها دلیل بقا و افزایش جمعیت گربه ها بازاریابی است.فرض کنید در محله شم...