ارشد؟ کار؟ ازدواج؟ اپلای؟

ارشد؟ کار؟ ازدواج؟ اپلای؟
از وقتی من این پایان نامه رو تحویل دادم، موج عظیمی از فامیل/ دوست/ آشن...