چطور بازاریابی بد در حوزه تبلیغات پزشکی را بشناسیم ؟

چطور بازاریابی بد در حوزه تبلیغات پزشکی را بشناسیم ؟
به طور کلی در حوزه از اقتصاد و کسب و کار، برای بهتر دیده شدن و معرفی خ...