نوار قلب چیست و چه زمانی باید استفاده شود؟

نوار قلب چیست و چه زمانی باید استفاده شود؟
اگر هنور قلب درد نداری هم بخونش...