فیلیپ هالسمن که بود و چه کرد؟

فیلیپ هالسمن که بود و چه کرد؟
   فیلیپ هالسمن(زاده‌ی ۱۹۰۶، ریگا، پایتخت لتونی و درگذشته‌ی ۱۹۷۹، نیوی...