چرا تصمیم گرفتم به «مالت» نرم و تو ایران بمونم

چرا تصمیم گرفتم به «مالت» نرم و تو ایران بمونم
توی یک روز، مجبور بودم از بین دو پیشنهاد کاری ایران و مالت یکی رو انتخ...