امریکا بوسیله‌ی علوم مهندسی آقای جهان شده یا علوم انسانی؟

امریکا بوسیله‌ی علوم مهندسی آقای جهان شده یا علوم انسانی؟
فرید زکریا[1] ترجمه‌ی علی الماسی زند [2]ا گــر ایــن روزها آمریکایی‌ها...