آیا آمریکا قطب علمی جهان است؟

آیا آمریکا قطب علمی جهان است؟
یکی از باورهای رایج عمومی این است که آمریکا بزرگترین قطب علمی جهان است...