چرا صبر نکردی....

چرا صبر نکردی....
پنجم شهریور سال نحسی، وقتی طیاره‌های انگلیسی وزوزکنان روی سر تهران می‌...