زبان خوندن یا نخوندن؟ مساله این است

زبان خوندن یا نخوندن؟ مساله این است
زبان خوندن اصلا به چه دردی میخوره؟