فرصت را غنیمت بشمار!

فرصت را غنیمت بشمار!
در پست قبل اشاره کردم که در آخرین ماه های کارم در شرکت تومن، در حال ان...