آیا پشیمان نیستی که از دبی برگشتی؟

آیا پشیمان نیستی که از دبی برگشتی؟
در این حدود شش هفت سال که به ایران برگشته‌ام همواره به شکل‌های گوناگون...