هدف از نوشتن رزومه چیست؟

هدف از نوشتن رزومه چیست؟
اگه در ایران واسه خودتون متخصصی هستین و سابقه کار دارین و می خواین شان...