بیشترین درآمد دندان پزشکان در کدام کشور است؟

بیشترین درآمد دندان پزشکان در کدام کشور است؟
معمولا رشته های مرتبط با علم پزشکی شامل پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی...