بعد از فرار از خانه به کجا برویم؟

بعد از فرار از خانه به کجا برویم؟
ماجرای واقعی من از وقتی دختر بچه ی خیلی کوچکی بودم، یادم می آید که در...