ورود به دانشگاه با سوابق تحصیلی

ورود به دانشگاه با سوابق تحصیلی
چندین سالی است که طرح پذیرش در دانشگاه با سوابق تحصیلی به تصویب رسیده...