دانشگاه استانبول

دانشگاه استانبول
دانشگاه استانبول یک موسسه آموزشی دولتی است که در نزدیکی میدان بایزید ا...