نتیجه شش سال تحصیل در ادبیات انگلیسی در ایران ...

نتیجه شش سال تحصیل در ادبیات انگلیسی در ایران ...
از جو کلاس و برنامه درسی گرفته تا بازار کاری، سعی کردم صادق باشم!