مهارت چیست؟

مهارت چیست؟
مهارت از جنس دانستن نیست، از جنس توانستنه