سخن اساتید به ورودی‌ها

دکتر حمید حق‌شناس گرگانی، استاد مرکز گرافیک مهندسی