خنسه یعنی ستاره

اسمش خنسه بود؛ پرسیدم: خنسه یعنی چی؟ این عادت همیشگی منه، معنی اسم آدم...