خاطرات مدرسه سوئدی

تنها پشت میز آشپزخانه مدرسه نشسته بودم و میخواستم نهار مو بخورم که زن...