پیاز حافظ

پیاز حافظ
این نوشته به قلم آقای حافظ ذبیح الهی، که در نوشته های دیگر این اکانت ب...