چرا مهاجرت ؟

چرا مهاجرت ؟
مهاجرت کردن وجه های مختلفی داره و باید و نباید ها و کلی چیزهای دیگر...